PROGRAMMA

Werk
Gemeente Tilburg moet een voorbeeldrol vervullen ten aanzien van werkgeverschap. Minder flexibilisering (vermindering met10%) Actief beleid in het kader van re-integratie arbeidsongeschikte en bijstandsgerechtigde burgers. Dit moet ook de leidraad zijn bij het aanbesteden van werkzaamheden. Dit kan onder meer door bij aanbestedingen eisen te stellen aan de deelnemende partijen over verplichte quota (5 tot 10%) uit eerder genoemde groepen tewerk te stellen.  Daarnaast kan ook gedacht worden aan stage plaatsingen bij Gemeentelijke instellingen en bij toeleveranciers. Terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden moet topprioriteit zijn de komende 4 jaar.

 

Zorg
Op basis van signalen is gebleken dat het verkrijgen van de zorg die geïndiceerd is voor veel burgers te hoog en te moeilijk is. De regierol van het zorgkantoor (wettelijk vastgelegd) is ruimschoots onvoldoende. BIT eist dat de Gemeente daar waar nodig pro actief ingrijpt om burgers aan hun zorg te laten komen. BIT vindt dat budget vrijgemaakt dient te worden vanuit het zorgbudget om mantelzorg te stimuleren bijvoorbeeld door herinvoering van het ”schouderklopje” en parkeervrijstellingen voor mantelzorgers.

Daarnaast wil BIT dat onderzoek verricht wordt naar de mogelijkheden om de budgetten te verruimen voor jeugd- en ouderenzorg.

 

Projecten

BIT wil een evenredige verdeling van (financiële) middelen binnen Gemeente Tilburg

50% minder voor de stadskernen, zoals centrum, spoorzone en Piushaven, dit budget (vanuit reserves) besteden aan de buitenwijken van Tilburg, waardoor ook hier voldoende recreatieve voorzieningen gerealiseerd kunnen gaan worden in overleg met de lokale wijkbesturen en natuurlijk de burgers van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

 

Onderhoudsniveau, veiligheidsniveau op peil brengen

Basis onderhoudsbeleid in Tilburg is onderverdeeld naar 3 niveaus A, B en C.

BIT wil dat geheel Tilburg naar niveau B gebracht wordt en niet slechts in enkele delen van de stad. Daarnaast wil BIT meer “controle” op straat in alle wijken.

Dit enerzijds door optimaal gebruik te maken van de bestaande Buurtpreventie teams en deze verder te optimaliseren en te ondersteunen. Goede en efficiënte verlichting op alle voet- en fietspaden. Daarnaast moet ook voldoende “blauw” op straat ingezet worden.

 

Cultuur

Het aanbrengen van culturele uitingen zoveel mogelijk samen met buurtbewoners bepalen.

 

Sport

Sporten is goed voor ieders gezondheid en haalt ook mensen uit hun isolement. Er ontstaat een nieuw sociaal netwerk.

Hoe beter de match tussen vraag en aanbod, hoe groter de kans er is dat men besluit om zich aan te sluiten bij een sportactiviteit.

 

Daarvoor moet de faciliteit:

  1.  In de buurt zijn

  2.  Laagdrempelig qua kosten

Om aan deze laagdrempeligheid tegemoet te komen wil BIT de “meedoenregeling” verhogen naar € 200 per jaar. Realisatie is wellicht ook mogelijk door structurele verlaging van sporttarieven van jong tot oud door verenigingen.

Dit laatste is mogelijk door afspraken te maken bij het vaststellen van huurtarieven van accommodaties van de verenigingen.  Focus hierbij  moet zijn op breedte sport en niet uitsluitend op topsport.

Gemeente / wijken en dorpen

BIT wil dat de dienstverlening vanuit de Gemeente instellingen aangepast wordt aan de behoeften van de burgers. Dit houdt in verruimen van de openingstijden, ook open tijdens avonduren en in weekenden. Per slot van rekening moet ook hier ingespeeld worden op de 24 uurs economie en de behoefte van de burgers.

BIT vindt dat wijkwethouders hun kantoor moeten houden in de wijk waar zij wijkwethouder van zijn. Dat werkt laagdrempelig en zorgt er tevens voor dat de politiek dichter bij de burgers komt. Nu vindt alles vanuit een ivoren torentje plaats op het stadhuis. BIT wil daarnaast dat ook de toegankelijkheid en parkeermogelijkheden verbeterd wordt in het kader van de bereikbaarheid.

 

Senioren
BIT wil inzetten op het gebruik maken van kennis en ervaring van senioren. Hiervoor moeten (extra) projecten gestart worden, waarbij jongeren gekoppeld worden aan ouderen op diverse vakgebieden. Het faciliteren van technische voorzieningen (domotica) om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen gecombineerd met een goede thuiszorg. Bijdrage in de kosten hiervan voor de minder draagkrachtigen.

 

Jeugd
BIT wil voor alle wijken in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout voldoende voorzieningen op wijkniveau. BIT wil onderzoek naar wensen van de jeugd en van daaruit de initiatieven realiseren.

 

Dieren
BIT is voor een goed welzijnsniveau voor dieren om dierenleed te vermijden.
Daartoe behoren ook een goed dierenasielbeleid, ondersteuning van dierenambulances en een goed dierenwelzijn van boerderijdieren.

 

Duurzaamheid
BIT wil dat alle huisvesting van de Gemeentelijke instellingen zo spoedig mogelijk CO2 neutraal worden voor zover dat mogelijk is. BIT wil dat alle openbare verlichting bij vervanging voorzien wordt van energiezuinige verlichting (zonne-energie, LED). BIT wil de realisatie van een transferium in navolging van meerdere grote steden, waardoor de CO2 uitstoot en de verkeersdruk in de Gemeente verminderd.  Het transferium moet worden gekoppeld aan elektrisch openbaar vervoer richting het centrum tegen sterk gereduceerde tarieven. BIT wil uniforme openbaar vervoer tarieven vanuit alle wijken naar het centrum.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen was ooit een verplichting op de scholen. Op deze manier wilde men bereiken dat letterlijk iedereen in ieder geval de basis van het zwemmen onder de knie zou krijgen. Als gevolg van het schoolzwemmen gingen veel kinderen door met diploma zwemmen.  Sinds een aantal jaren is de verplichting van het schoolzwemmen helaas afgeschaft en moet nu geregeld worden vanuit de school, eventueel in samenspraak met de gemeente. Maar gezien het structurele tekort in het budget van beide instellingen, komt het hele schoolzwemmen op een veel lager niveau te staan. Het directe gevolg is dat kinderen nu minder zwemvaardigheden hebben dan 10 of 20 jaar terug. Volgens de overheid moet deze verantwoordelijk bij de ouders liggen. Akkoord, maar ook voor particulier initiatief is het budget niet onbeperkt om dezelfde redenen dat de overheid, de gemeente en de school ook geen geld meer hebben.

Maar naast het belang van het aanleren van de benodigde zwemvaardigheden, is zwemmen ook vooral een fantastische manier om aan je conditie en je gezondheid te werken. En als je het goed doet, kun je ook nog afvallen door regelmatig te zwemmen.

BIT wil dat het schoolzwemmen voor alle basisscholieren heringevoerd wordt en dat het College dit gezamenlijk met de diverse schoolbesturen realiseert.

Werk, zorg, projecten, onderhoud & veiligheid, cultuur, sport, schoolzwemmen, budgetten wijken & dorpen, gemeente/wijken & dorpen, senioren, jeugd, dieren en duurzaamheid.

TELEFOON
EMAIL
SECRETARIAAT

De partij waar 'pit' in zit

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 BY BIT