PROGRAMMA BURGER INTITIATIEF TILBURG (BIT) GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 2018

Werk, zorg, projecten/investeren, onderhoud/veiligheid, cultuur, sport, schoolzwemmen, budgetten wijken/dorpen, Gemeente/wijken & dorpen/wijkwethouder, senioren, jeugd, dieren en duurzaamheid

Cultuur

Het aanbrengen van culturele uitingen zoveel mogelijk samen met buurtbewoners bepalen.

Werk

BIT vindt dat Gemeente Tilburg een voorbeeldrol moet vervullen ten aanzien van werkgeverschap. Minder flexibilisering (vermindering met 10%). Actief beleid in het kader van re-integratie arbeidsongeschikte en bijstandsgerechtigde bewoners. Dit moet ook de leidraad zijn bij het aanbesteden van werkzaamheden. Dit kan onder meer door bij aanbestedingen eisen te stellen aan de deelnemende partijen over verplichte quota (5 tot 10%) uit eerder genoemde groepen tewerk te stellen. Daarnaast kan ook gedacht worden aan stage plaatsingen bij Gemeentelijke instellingen en toeleveranciers. Terugdringen van het aantal arbeidsongeschikten en bijstandsgerechtigden is topprioriteit de komende 4 jaar.

Zorg

Op basis van signalen is gebleken dat het verkrijgen van de zorg die geïndiceerd is voor veel bewoners te hoog en te moeilijk is. De regierol van het zorgkantoor is ruimschoots onvoldoende. BIT eist dat de Gemeente daar waar nodig pro actief ingrijpt om bewoners aan hun zorg te laten komen.

Wij vinden dat budget vrijgemaakt dient te worden vanuit het zorgbudget om mantelzorg te stimuleren bijvoorbeeld door herinvoering van het ”schouderklopje” en parkeervrijstellingen voor mantelzorgers.

Daarnaast willen wij dat onderzoek verricht wordt naar de mogelijkheden om de budgetten te verruimen voor jeugd- en ouderenzorg.

Projecten/Investeringen

BIT wil meer investeringen in alle wijken en dorpen. Dit is mogelijk door 50% minder te investeren in de stadskernen, zoals het winkelgebied, spoorzone en Piushaven. Door deze herverdeling worden ook hier (recreatieve) voorzieningen gerealiseerd en ontstaat een hoger rendement en woongenot. Besteding van deze middelen uiteraard in overleg met de lokale wijk- en dorpsbesturen en de bewoners van Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout.

Onderhoudsniveau & veiligheidsniveau op peil brengen

BIT wil het basis onderhoudsbeleid, wat sinds 1-1-2015 onderverdeeld is naar 3 niveaus (A, B en C), overal minimaal naar niveau B brengen en niet slechts in enkele delen van de stad. Daarnaast willen wij meer “controle” op straat in alle wijken en dorpen. Dit door uitbreiding en optimalisatie (trainingen) van de bestaande Buurtpreventie teams en deze optimaal te faciliteren door onze Gemeente. Wij willen goede en efficiënte verlichting op alle voet- en fietspaden en dat voldoende “blauw” op straat ingezet wordt. Ook willen wij acties opzetten waardoor de apps “Buiten Beter” en “Waak Samen” meer gebruikt gaan worden.

Sport

Sporten is goed voor ieders gezondheid en haalt mensen uit hun isolement. Er ontstaat een nieuw sociaal netwerk.

Hoe beter de match tussen vraag en aanbod, hoe groter de kans is dat men besluit om zich aan te sluiten bij een sportactiviteit.

Daarvoor moet de faciliteit:

  1. In de buurt zijn;

  2. Laagdrempelig qua kosten.

 

BIT wil jong tot oud actief stimuleren om te gaan sporten. Om dit voor iedereen mogelijk te maken willen wij de “meedoenregeling” naar € 200 verhogen. Deze extra €100 kan alléén voor sport en gezondheid gebruikt worden. Op deze manier hoeft sport en gezondheid niet ten koste te gaan van ontspanning en culturele activiteiten. Dit zal bij gaan dragen aan het omlaag brengen van de zorgkosten.

Realisatie is wellicht ook mogelijk door structurele verlaging van sporttarieven van jong tot oud door verenigingen.

Dit laatste is mogelijk door afspraken te maken bij het vaststellen van huurtarieven van accommodaties van de verenigingen. Focus hierbij moet zijn op breedte sport en niet uitsluitend op topsport.

Gemeente/wijken en dorpen/wijkwethouder

BIT wil dat de dienstverlening vanuit de Gemeente instellingen aangepast wordt aan de behoeften van de bewoners. Dit houdt in het verruimen van de openingstijden, ook open tijdens avonduren en in weekenden. Per slot van rekening moet ook hier ingespeeld worden op de 24 uurs economie en de behoefte van de bewoners.

Wij vinden dat wijkwethouders hun kantoor moeten houden in de wijk waar zij wijkwethouder van zijn. Dat werkt laagdrempelig en zorgt er tevens voor dat de politiek dichter bij de bewoners komt. Nu vindt alles plaats vanuit de “ivoren toren”. Wij willen daarnaast dat ook de toegankelijkheid en parkeermogelijkheden van Gemeentelijke instellingen (bijv. stadskantoren en stadswinkels) verbeterd wordt in het kader van de bereikbaarheid.

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen was ooit een verplichting op de scholen. Op deze manier wilde men bereiken dat letterlijk iedereen in ieder geval de basis van het zwemmen onder de knie zou krijgen. Als gevolg van het schoolzwemmen gingen veel kinderen door met diploma zwemmen.  Sinds een aantal jaren is de verplichting van het schoolzwemmen helaas afgeschaft en moet nu geregeld worden vanuit de school, eventueel in samenspraak met de Gemeente. Het directe gevolg is dat kinderen nu minder zwemvaardigheden hebben dan 10 of 20 jaar terug. Volgens de overheid moet deze verantwoordelijk bij de ouders liggen. Akkoord, maar ook voor particulier initiatief is het budget niet onbeperkt om dezelfde redenen dat de overheid, de Gemeente en de school ook geen geld meer hebben.

Maar naast het belang van het aanleren van de benodigde zwemvaardigheden, is zwemmen ook vooral een fantastische manier om aan je conditie en je gezondheid te werken. En als je het goed doet, kun je ook nog afvallen door regelmatig te zwemmen.

BIT wil dat het schoolzwemmen voor alle basisscholieren heringevoerd wordt en dat het College dit gezamenlijk met de diverse schoolbesturen realiseert.

Duurzaamheid

BIT wil dat alle huisvesting van de Gemeentelijke instellingen zo spoedig mogelijk CO2 neutraal worden voor zover dat mogelijk is. Wij willen dat alle openbare verlichting bij vervanging voorzien wordt van energiezuinige verlichting (zonne-energie, LED). Wij willen de realisatie van een transferium in navolging van meerdere grote steden. Hierdoor verminderd de CO2 uitstoot en de verkeersdruk in onze Gemeente. Het transferium moet worden gekoppeld aan elektrisch openbaar vervoer richting het centrum tegen sterk gereduceerde tarieven. Ook willen wij uniforme openbaar vervoer tarieven vanuit alle wijken naar het centrum.

Dieren

BIT is voor een goed welzijnsniveau voor dieren om dierenleed te vermijden.
Daartoe behoren ook een goed dierenasielbeleid, ondersteuning van dierenambulances en een goed dierenwelzijn van boerderijdieren.

Budgetten wijken/dorpen

BIT wil dat de korting van €3 per inwoner op de wijkbudgetten (voorheen Verrijk je Wijk)  wordt teruggedraaid. Dus van €1 weer naar €4 per inwoner, zodat bewoners weer gezamenlijke activiteiten kunnen organiseren (sociale cohesie) en vrijwilligers ondersteund kunnen worden. De focus en aandachtswijken dienen daar bovenop extra budgetten te krijgen.

Senioren

BIT wil inzetten op het gebruik maken van kennis en ervaring van senioren. Hiervoor moeten (extra) projecten gestart worden, waarbij jongeren gekoppeld worden aan ouderen op diverse vakgebieden. Het faciliteren van technische voorzieningen (domotica) om ouderen langer thuis te kunnen laten wonen gecombineerd met een goede thuiszorg. Bijdrage in de kosten hiervan voor de minder draagkrachtigen.

Jeugd

BIT wil voor alle wijken in Tilburg, Berkel-Enschot en Udenhout voldoende voorzieningen op wijkniveau. Wij willen onderzoek naar de wensen van de jeugd in de wijk en van daaruit de initiatieven realiseren.

De partij waar 'pit' in zit

TELEFOON

06 - 28 57 82 79

EMAIL
SECRETARIAAT

Bijsterveldenlaan 363

5045 ZR  Tilburg

De partij waar 'pit' in zit

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon

© 2018 BY BIT